Paper, begrepp och analys

Paper - analys - begrepp - bygga text

(mestadels relevant för studerande på MAH-Förskollärarutbildning Ht16)

Paper-uppgiften

Reflektera kring och analysera en observerad leksituation eller annan samspelsfunktion med barn i förskoleåldern. 

Reflektera över begreppen barns perspektiv och barnperspektiv i förhållande till din observation.

Synliggör lärandet och/eller innehållet som du ser i observationen - med hjälp av minst ett ytterligare begrepp, definieras i inledning.

Beskriv utifrån analysen hur du som pedagog hade kunnat bidra till utvecklingen av leken eller samspelet du observerat. 

Jämför didaktiska val med synsätt inom olika pedagogiska inriktningar.

Formalia: 3-4 sidor (utöver försättsblad och referenslista) se i övrigt skriv och referensanvisningar.

Bra bok att läsa - Textens hantverk: om retorik och skrivande (Inger Lindstedt)

Vad är ett paper?

Paper = Essä

Lite friare form än den strikta vetenskapliga uppsatsen.

 • Resonerande och diskuterande text
 • INTE bevisa något
 • Kritiskt utforskande text: vara granskande, undersökande, resonerande, ställa olika sidor och perspektiv mot varandra.
 • INTE normativ.
 • Argument byggs av fakta.
 • INTE åsikter eller ogrundade föreställningar.
 • Referenshantering: alla källor redovisas i enlighet med Harvardsystemet.

Textkurvan

Varje berättelse har en BÖRJAN, en MITT och ett SLUT.

Början - mest uppmärksamhet hos läsaren, (jätteviktiga saker)

Mitten - mindre uppmärksamhet hos läsaren, (inte så viktiga saker)

Slutet - Läsaren måste fångas in igen (mer viktiga saker)

 

Essäns struktur

1.Inledning (början)

 • Väcka läsarens intresse och välvilja
 • Förbered läsaren på vad som komma ska (vad handlar texten om, vilka frågor ska diskuteras?)

2.Avhandling (mitten)

 • Presentera och analysera ditt material med hjälp av begreppen
 • Grunda dina resonemang i litteratur och forskning

3.Avslutning (slutet)

 • Sammanfatta vad du kommit fram till
 • Koppla tillbaka till inledningen

 

Den röda tråden

Läsaren behöver något att hålla sig i och följa genom sin väg genom berättelsen.

Observationsbeskrivningen, forskning och resonemang kring dessa läggs fram så att det blir logiskt och tydligt för läsaren.

Olika typer av text (material, forskning, analys) måste bindas samman med varandra.

Var närvarande i texten, förbered och summera efterhand vad du kommer fram till. (Nu har jag gjort det här, i detta avsnittet kommer det här diskuteras, osv)

Tumregler

 • Frågeställningarna kommer före svaren
 • Presentera och definiera begrepp innan du använder den. (utifrån relevant litteratur)
 • Presentera din metod innan du beskriver ditt material (metodbeskrivning, hur gick det till)
 • Presentera ditt material innan du börjar analysera det
 • Gå ifrån helhet till detalj
 • Gå ifrån det kända till det okända

 

Analys

Frågan om varför - förklaring och försök att förstå en situation. (Ofta underlag till lösning eller vidareutveckling på en situation)

Vad är en analys?

Den process under vilken du systematiskt undersöker och arrangerar ditt material för att komma fram till ett resultat. (Analyser av relevant information och material)

I denna används empirin (observationen) och teorin (begreppen)

Analysens uppgift är att:

 • Skapa mening ur en mängd information (särskilja den relevanta informationen som har betydelse för situationen)
 • Skilja ut det betydelsefulla från det triviala
 • Identifiera betydelsefulla mönster

Analys - Att plocka isär.  Syntes - Sätta samman på nytt.

Åsikt eller insikt?

Åsikter är grundade på erfarenheter och egna tankar. (tyckande)

Insikter är grundade på empiri och teori. (tänkande-analys)

Empiri

 • Ett insamlat material (intervjuer, observationer, texter, filmer etc)
 • Empirin måste beskrivas och analyseras för att få ett resultat
 • Analysen utgår alltid från empirin - den avgör vilka analyser som kan göras
 • Visa upp alla led i texten. Empiri -> Analys -> Resultat

Teori

"En teori är en formulering av ett förhållande mellan begrepp eller idéer som används för att förklara" (Willis 1999:126)

Vardagligt

 • Motats till praktik/verklighet
 • Välgrundad gissning eller oprövad spekulation

Vetenskapligt

 • En förklaringsmodell, ett sätt att se på någon aspekt av vår omgivning.
 • Hjälper till att strukturera förståelsen av verkligheten/världen - hitta mönster i kaoset.
 • Skapar fokus, sållar bort bruset.

Begrepp

Vad är ett begrepp?

Språkliga termer - objekt (materiellt eller imateriellt) - definition

Ett vardagligt exempel

Bil - Car - Coche - Auto "Motordirver hjulfordon för transport på gator och vägar" (Nordstedts svenska ordbok)

Teoretiska begrepp

T.ex. Barnperspektiv, motorik, pedagogiskt kapital, genus, barns perspektiv, lek, makt osv.

Lärande - Proximal utvecklingszon - Genus - Barns perspektiv - Inflytande - Delaktighet - Inkludering - Samspel - Exkludering - Artefakt - Pedagogiskt miljö - Lek.

De olika begreppen ingår i/är kopplade till olika teoribildningar.

Begreppen har bestämda betydelser/definitioner, som bör klargöras när de används.

Om man ska använda ett begrepp för att förklara något krävs en klar och tydlig definition av det. 

De teoretiska begreppen är dina analysverktyg!

Bygga text

Modell för presentation av analys

 1. Empirisk beskrivning (exempel från det insamlade materialet)
 2. Koppling till teori och forskning (begrepp eller resonemang från litteraturen)
 3. Sammanbindning mellan empiri och teori (tolkning)

 

Den sammanvävda texten

Det är författarens uppgift att tala om för läsaren hur ett visst citat (eller refererat) ska förstås och vilken relevans det har i texten och sammanhanget.

Därför ska de alltid vävas samman med den omgivande texten, (även blockcitat) med hjälp av textuella övergångar och återkopplingar till citatet/referatet i den egna tolkningen.

Om citatet "hänger löst" blir det meningslöst! (Ofta förekommande i s.k."pedagogisk dokumentation"..............

 

Stäng meny