Hela barnet – hela vägen? Samverkan mellan förskola & skola

Hela barnet – hela vägen? Samverkan mellan förskola & skola

Hej här kommer massvis med slumpmässiga citat!

Nej dom är inte slumpmässiga, dom är faktiskt från skollagen och en del från  läroplanerna för förskola, skola och fritidshem.

Förskolan

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskoleklassen

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Grundskolan

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Skolverket

Sen, för att göra saker än mer komplicerade så säger skolverket såhär angående barn som far illa:

Lagen säger att alla som arbetar med barn och unga ska samverka för att stödja barn som far illa. Samverkansplikten gäller även barn som riskerar att fara illa. Skolan och förskolan behöver samverka med socialtjänsten, polisen, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barn- och ungdomshabiliteringen och andra. Skyldigheten att samverka gäller både kommunala och enskilda huvudmän.

Hela barnet hela vägen?

Där finns en röd tråd. Formuleringarna att förbereda, att lägga grund för fortsatt utbildning är någonting som återkommer gång på gång på gång i våra styrdokument och våra lagar.

Fungerar den samverkan?

Från förskola till förskoleklass krävs där, undantag för extrema fall, samtycke från vårdnadshavare för att lämna över information till nästa steg i utbildningen. Utan det samtycket försvinner möjligheten för pedagoger från förskolan att samverka och diskutera strategier och problematik gällande ett enskilt barn.

Risken finns att barn A som går i förskolan och har fått anpassningar av förskolan för att kunna klara av sin förskoleperiod hamnar i en förskoleklass som inte har någon aning om barnets förutsättningar, hinder eller möjligheter utan måste helt enkelt börja om på ruta ett.

Redan här tycker jag att samverkan brister.

Skolverket nämner också att skolan och förskolan faktiskt har en lagstadgad plikt att samverka med socialtjänst, habilitering och BUP.  För att samverka med BUP (kan ha fel, rätta mig gärna) så krävs samtycke från föräldrarna. Här brister samverkan än en gång.

Organisatoriska & pedagogiska skillnader

Förskoleklass, förskola, skola och gymnasium är separata instanser med olika organisatoriska och pedagogiska skillnader. Förskoleklassen ligger lite i mitten mellan förskolan och skolan men rent praktiskt är det en del av skolan.

Hur ofta samverkar ni på förskolan med förskoleklassen? Hur ofta samverkar högstadiet med mellanstadiet?

Ska vi se hela barnet hela vägen behöver vi också få tillåtelse att göra det.

Vi kanske behöver jämna ut övergångarna?

Barn som går från förskolan till förskoleklass och fritidshemmet möter ofta en relativt brysk övergång. Fokus från lek till lärande och antalet pedagoger förändras.

Det är en självklarhet att det är olika verksamheter som behöver arbeta på olika sätt samtidigt som jag idag upplever skillnaderna som lite väl stora.

Om vi ska kunna följa ett barns utveckling hela vägen från spädbarn till ungdom behöver vi också ha en röd tråd att följa som är baserat i realiteten och inte enbart i våra styrdokument och teorier.

Förskoleklassen och förskolan måste kunna arbeta med varandra och kanske en viss del vid sidan om varandra? Vi har unika individer i våra verksamheter som behöver unika lösningar. Att då uppfinna hjulet vid varje övergång känns som ett enormt slöseri på resurser.

Vems ansvar är det?

Stora frågan för min del är var ansvaret ligger på att få hela övergången att fungera så bra som möjligt för alla inblandade parter?

Är det förskolan och dess pedagoger och förskolechefer?

Är det förskoleklassen, fritidshemmen och skolan?

Är det rektorerna eller huvudmännen?

Kommunerna?

Staten?

Är det ditt ansvar som enskild pedagog eller förälder?

Hur ska vi jobba för hela barnet hela vägen?

 

Stäng meny